Friday, 28 May 2010

Хуучин шургуулагууд=Шинэ шургуулган шкап


apartment therapy-д нийтлэгд- -сэн хуучин шургуул- -лаганы цуглуулга санаа их таалагд- -лаа. Энд тэндээс хуучин шургуулагууд цуглуулдаг хэргээ...

No comments: