Thursday, 15 July 2010

Залхуу нүд (Lazy eye)

Элдэв гажиг, өвчингүй хэрнээ нэг нүд бүүдгэр харах бүр харахгүй байх шинж бүхий Аmblyopia ex anopsia буюу залхуу нүдийг эмчилэх “ХААХ” “ДУСААЛЫН” хэмээх хоёр арга байдаг.
Хоёр аргын аль аль нь залхуу нүдийг ихээр ачааллуулан, дасгах дээр үндэслэнэ.
Хаах арга нь залхуу бус нүдийг 6 сар орчим таглан залхуу нүдийг харахад дасгах арга бол дусаалын арга мөн залхуу бус нүд рүү дусаал дусаан мөн залхуу нүдийг харахад дасгах арга. Эмч нар ХААХ аргыг илүү найдвартай, хялбар арга хэмээн үздэг байна.

No comments: