Tuesday, 8 June 2010

Байшинд ээлтэй нохойны үүлдэрүүд (Apartment)


Гүйж харайх хангалттай зайгүй орчинд тэжээхэд зориулалттай жижиг, дунд эсвэл ихэнх цагаа дотуур өнгөрөөх дуртай ганц нэг том нохойны үүлдэрийн лист.

Boston Terrier
Basset Hound
Bichon Frise
Brussels Griffon
Bulldog
Chihuahua
Dachshund
French Bulldog
Great Dane
Japanese Chin
Lhasa Apso
Mastiff
Miniature Schnauzer
Parson Russell Terrier
Pekingese
Pug
St.Bernard
Shih Tzu
Tibetan Spaniel
Wippet
West Highland White Terrier
West Highland White Terrier

No comments: