Sunday, 12 December 2010

Gift idea #3

Хамран хэлбэртэй душний саван агуулагч $17.95 $12.95
Sense of humour өндөртэй нэгэнд бэлэглэхгүй бол доромжилсон хэрэгт унах магадлалтай..
Шинэ гэрийн найр, geeky залууст эсвэл хошигнолын өндөр мэдрэмжтэй эмэгтэйчүүдэд...

No comments: